Rímskokatolícka farnosť sv. Juraja

HUBOŠOVCE

  • Ratvaj
  • Uzovce
  • Bodovce
  • Hubošovce
  • Hubošovce - Jur
  • Šarišské Sokolovce

Návštevnost

POMAZANIE CHORÝCH

AAA

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí” (Mt 9, 12). Ježiš - Boh je tým lekárom, ktorý má moc uzdraviť telo i dušu človeka. Mnohí za ním prichádzali, aby sa ho mohli dotknúť, „lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých” (Lk 6, 19).

 

V chorobe a utrpení spoznáva človek svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju konečnosť, ale tento stav mu môže zároveň pomôcť vo vnútornom dozrievaní: spoznáva, čo je v živote nepodstatné a obracia sa k tomu, čo je dôležité. Choroba veľmi často donúti človeka hľadať Boha a vrátiť sa k nemu. Je potrebné sprostredkovať chorému stretnutie s Kristom prostredníctvom modlitieb a sviatostí, ktoré v osobe Ježiša Krista vysluhuje kňaz. Ide o sviatosť zmierenia (spoveď), sviatosť pomazania chorých a eucharistiu (sv. prijímanie).


Čo prináša sviatosť pomazania chorých?

Spája chorého s Kristovým utrpením pre dobro chorého i pre dobro Cirkvi;

Prináša posilnenie, pokoj a odvahu trpezlivo znášať chorobu alebo starobu;

Získava odpustenie hriechov, ak chorý už nemohol prijať sviatosť pokánia;

Posilňuje dušu proti pokušeniam zlého;

Uzdravuje chorého ak to osoží jeho spáse;

Pripravuje ho na prechod do večného života;

Nezastupuje medicínu a lekárov, ale vovádza chorého do svetla lásky a života Ježiša Krista.


Ako sa udeľuje?

Kňaz pomaže chorého na čele a na rukách posväteným olejom, pričom hovorí: 

“Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen 

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní.“ Amen

Je pekné ak sa pri vysluhovaní tejto sviatosti chorému, zhromaždia aj ostatní členovia rodiny.

 

Kto a kedy ju môže prijať?

Pred operáciou; sa pomazanie môže udeliť vždy, keď dôvodom je vážna choroba (diagnóza).

Chorým; ktorých zdravotný stav je tak vážny, že sú v ohrození života.

Starí ľudia; ktorí značne upadli na sile, hoci nie sú vážne chorí.

Deti; vážne choré, keď užívajú rozum natoľko, že ich to môže posilniť. 

Človek v bezvedomí; alebo prestal užívať rozum, ak je predpoklad, že keby bol pri vedomí, ako veriaci by si ju žia­dal.

Človeku, ktorý už zomrel sa sviatosť pomazania chorých neudeľuje: Ak kňaza volajú k chorému, ktorý už zomrel, nech prosí zaňho Boha, aby mu odpustil hriechy a milostivo ho prijal do svojho kráľovstva; pomazanie mu však kňaz neudelí. 

Neodkladajme s pozvaním kňaza vyslúžiť chorým sviatosť pomazania. Nebojme sa, že chorý sa naľaká. Vysvetlíme im, že ide o pomoc v chorobe a nie „odoslanie na druhý svet“.

 

Kde túto sviatosť vysluhujeme?

V kostole: Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme zväčša raz za rok v kostole a to spoločne pre všetkých chorých pri svätej omši, ktorú dopredu ohlásime.

Doma: Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie aj doma. Chorých možno nahlásiť kedykoľvek na farskom úrade, telefonicky alebo osobne, tiež po skončení svätých omší. Doma je potrebné pripraviť: stôl prestretý čistým (bielym) obrusom, kríž a horiacu sviecu.

 

Opakovanie pomazania

Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po prijatí poma­zania vyzdravel a znova upadol do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho stav ešte viac zhoršil.